Zakaz realizacji inwestycji energetyki jądrowej - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zakaz realizacji inwestycji energetyki jądrowej

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Listopad 2012

Uchwała Nr XXX/315/12 Rady Gminy Mielno z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zakazu realizowania inwestycji energetyki jądrowej na terenie Gminy Mielno

Na podstawie Art. 7 ust. 1 i Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1


Wywiązując się z obowiązku nałożonego na Radę Gminy Mielno jako organu
samorządowego przez Społeczność Lokalną w wyniku Referendum przeprowadzonego 12 lutego 2012 roku (zwanego dalej Referendum 12 lutego) i w oparciu o to, że w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2011 roku, Nr 135, poz. 789 – zwanej dalej UPRIZOEJIT) nie został w sposób jawny i zrozumiały określony żaden organ do podjęcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji obiektu energetyki jądrowej, a zatem wojewoda jako organ administracji państwowej nie jest organem właściwym do podejmowania decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji obiektu energetyki jądrowej (zwanej dalej Decyzją), wzywamy Wojewodę Zachodniopomorskiego (zwanego dalej Wojewodą) do zaniechania pozbawionych podstawy prawnej czynności w tym zakresie a w szczególności do wycofania pisma zwanego przez Wojewodę „decyzją” (sygnatura akt I – 3. 747. 1. 2012. JR K. W. 2681. 2012).

§2


Społeczność Lokalna jako Suweren naszej gminy wyraziła jasno i w sposób oczywisty swoją
wolą w ważnym Referendum 12 lutego przy frekwencji 57% i miażdżącą większością głosów w 94,7% zagłosowała przeciw lokowaniu na terenie Gminy Mielno jakichkolwiek inwestycji związanych z energetyką jądrową, co stanowi dla nas pełen mandat społeczny w tej sprawie.

§3


W poczuciu Społeczności Lokalnej inwestycje tego rodzaju jako przedsięwzięcia mogące
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2. pkt. 1. ust. 4) i 8) podpunkty a), b) i c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -Dz.U.2010.213.1397 – zwanego dalej Rozporządzeniem) są zbędne oraz zagrażają rozwojowi regionu i naszej gminy, z czym w pełni się zgadzamy.

§4


Rozporządzenie w sposób jednoznaczny stwierdza, że obiekty energetyki jądrowej są
przedsięwzięciami zawsze znacząco oddziaływującymi na środowisko, zatem prowadzona przez Społeczność Lokalną i Radę Gminy Mielno kampania informacyjna realizuje treść Rozporządzenia - dlatego domagamy się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej Rządem) natychmiastowego zaprzestania prowadzenia na terenie Gminy Mielno wszelkich akcji propagandowych i dezinformacyjnych przeprowadzanych przez podmioty finansowane z publicznych pieniędzy, które przedstawiają sprawy związane z energetyką jądrową w sposób niezgodny ze stanem faktycznym i prawnym, określonym w Rozporządzeniu.

§5


W celu, aby stało się zadość zasadzie praworządności, dopóki Sejm i inne organy
uczestniczące w procesie ustawodawczym (zwane dalej Ustawodawcą) nie doprowadzą do uchwalenia ustawy, która wskaże organ właściwy do podejmowania takiej Decyzji, wszelkie czynności podejmowane przez Wojewodę i dotyczące Decyzji w oparciu o UPRIZOEJIT uznajemy za bezprawne.

§6


Ponieważ UPRIZOEJIT nie wskazuje organu właściwego do podjęcia Decyzji, jako
gospodarz terenu powierzonego naszej władzy samorządowej stwierdzamy, że Ustawodawca pozostawił sprawę wskazania lokalizacji inwestycji jądrowej w kompetencji gminy i nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek czynności administracji państwowej odnośnie wskazywania lokalizacji inwestycji jądrowych oraz inwestycji towarzyszących na terenie Gminy Mielno.


§7


Dopóki Rząd nie wykaże, że obiekty energetyki jądrowej są obiektami należącymi do
wyłącznej kompetencji Rządu i jego organów, występujemy do Rządu poprzez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jako organu odwoławczego i jedynego określonego w myśl UPRIZOEJIT do rozpatrywania wniosków odnośnie wskazania lokalizacji inwestycji obiektów energetyki jądrowej – na podstawie Art. 36. ustawy z dnia 3 październik 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2011.163.981- zwana dalej Ustawą) oraz Art. 89. Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zwracamy się o przeprowadzenie przez administrację rządową rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w kwestii lokalizacji obiektu jądrowego w Gminie Mielno.

§8


Ustawa nie narzuca administracji rządowej określenia sposobu przeprowadzenia rozprawy o
jaką wnosimy w §7, zatem wnioskujemy o szeroki dyskurs społeczny na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wypracowania sposobu przeprowadzenia takiej rozprawy; a ponieważ Referendum 12 lutego stanowi głos powszechny społeczności lokalnej jako części społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, nasza uchwała jest uzasadniona względami wywiązania się Rady Gminy Mielno z zobowiązania wobec lokalnego Suwerena gminy, jak i wnioskiem na podstawie Art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o możliwość wypowiedzenia się w sprawie energetyki jądrowej całości Narodu jako władzy zwierzchniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Linki:

http://www.mielno.bip.net.pl/?a=4122
http://www.mielno.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=6159&bar_id=4122

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego