Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

AKTUALNOŚCI > Rok 2013 > Maj 2013

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w SzczecinieSzczecin, dnia 23 maja 2013 r.ZAW I A DOMI E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U z 2013r. poz. 267) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 201 lr. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, zawiadamia się, że na wniosek z dnia 3 stycznia 2012 r. (data wpływu do ZUW w
Szczecinie 12.01.2012 r.) PGE EJ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez radcę prawnego Aleksandra Galosa, po decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.02.2013r. znak BOII-3ks- 772-22-254/12/13 i po uzupełnieniu wezwania w dniu 07.05.2013r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej (elektrowni jądrowej) w odniesieniu do niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie miejscowości Gąski, gmina Mielno, powiat koszaliński: działka nr 32/13, działka nr 32/14, działka nr 32/15, działka nr 32/16, działka nr 32/17, działka nr 32/18, działka nr 32/19, działka nr 32/9, działka nr 32/10, działka nr 32/3, działka nr 32/4, działka nr 33/2, działka nr 33/3, działka nr 33/4, działka nr 33/5, działka nr 33/6, działka nr 33/1, działka nr 309, działka nr 310, działka nr 34/5, działka nr 175/1, działka nr 34/6, działka nr 184, działka nr 174/2, działka nr 174/3, działka nr 176/8, działka nr 177/1,
działka nr 185/25, działka nr 185/34, działka nr 176/4, działka nr 177/2, działka nr 182 obręb 0006 Gąski.

                      Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U z 2013r. poz. 267) informuję, iż akta sprawy pozostają do wglądu w Wydziale Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ulica Wały Chrobrego 4, pok. 240 w godzinach od 8.00 do 14.00. Przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą odnieść się co do zebranych dowodów i materiałów.

z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

mgr ini. Elżbieta Piasecka

                                                                                                                                                                                                       DYREKTOR

V\fyd?ialu Arclywklufy i C«pfld»rW Prmtfłennej

ŹRÓDŁAO:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego