Realne koszty inwestycji - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Realne koszty inwestycji

AKTUALNOŚCI > Rok 2013 > Listopad 2013

Lokalizacja Elektrowni Jądrowej W Gminie Choczewo

Environment Protection Program                  


ADAM SZYMAŃSKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Polnad


 adi_epp@wp.pl

                                                            Nasze środowisko


                                               WYDMA LUBIATOWSKA – NATURA 2000

                                                 jest kapitałem WSZYSTKICH


                                                   POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW.
Lokalizacja

Elektrowni Jądrowej


W Gminie ChoczewoRealne koszty
inwestycji


70 mld PLN


1. Wprowadzenie

Na budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu wydaliśmy szacunkowo 1.5 mld $, jej ruiny zostały przykryte taflą wód jeziora, a obecni właściciele terenu prowadzą tam, z dużym sukcesem, hodowlę ryb i zatrudniają firmę ochroniarską, aby zabezpieczała narybek.
W myśl propagandowej zasady „atom dla każdego Polaka” Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce NAM wmówić technologię na poziomie Fiata 126p, zapominając, że świat jest już znacznie dalej i próbuje NAM upchnąć „innowacyjność”, za kolosalne pieniądze, mówiąc, iż w przeciwnym przypadku grozi nam przysłowiowy setny stopień zasilania – ciemność „czarnej dziury”.

                  Pierwsza dama polskiego atomu, czyli p. Trojanowska szacuje koszt budowy „pierwszej”
polskiej elektrowni jądrowej na ponad 33.46 mld PLN, natomiast energetycy z branży na 100 mld
PLN, co daje błąd względny wielkości 198.9%
.
W tym aspekcie nie należy się dziwić prezesowi Kilianowi, który określa finansowanie absurdalnych planów „polskich atomistów”- jako mało realne.

               Co robi w tym czasie prof. Strupczewski ? Odpowiedź jest stosunkowo prosta, zbiera dane statystyczne z USA, Japonii i Europy i przetwarza je, aby uzyskać zmienne losowe określające
wartość inwestycji. A gdzie jest ocena błędu oszacowania ? Jaka jest wartość naukowa takiego podejścia ? Niestety asymptotycznie żadna.

                   Budowa modelu finansowego polega zupełnie na czymś innym, o czym przekonali się, w sposób całkowicie realny, Francuzi i Finowie.


2. Model kosztów budowy elektrowni jądrowej w Lubiatowie

W ramach jednego z prowadzonych projektów EPP zaproponowało model teoretyczny kosztów inwestycji w oparciu o tzw. analizę interwałową. Opracowano kilka strategii oprocentowania kapitału i tzw. przepływu kapitałowego. Otrzymane rezultaty zaprezentowano w tabeli, w formie przedziałów kosztowych, gdyż dane wejściowe do symulacji charakteryzują się niepewnością. W obliczeniach przyjęto okres budowy jako 6 lat.Omówimy tutaj szczegółowo tylko pierwszy wiersz prezentowanej tabeli. Przyjmijmy, że koszt bloku 1000 MW elektrowni jądrowej w Lubiatowie (tzn. prace inżynieryjne, dostawy urządzeń i materiałów, budowa i rozruch) wynosi 3.5 mld euro. Oczywiście bez kosztów działki, przygotowania terenu, ubezpieczenia, kapitału zapasowego, itp. rzeczy.

                       Z obliczeń symulacyjnych wynika, że przy przyjęciu różnych strategii oprocentowania
kapitału, przepływu finansowego od inwestora do wykonawcy i udziału własnego kapitału, koszt sumaryczny 1000 MW elektrowni jądrowej w Lubiatowie wraz z kosztem kapitału mieści się w przedziale od 4.11 mld euro do 4.8 mld euro. To daje średnią wartość 1000 MW wraz z kosztami kapitału 4.455 mld euro. Zatem koszt elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW wraz z kosztem kapitału mieści się w przedziale od 12.33 mld euro do 14.4 mld euro. Stosując wskaźnik przedziałowy przeliczenia euro na złotówki typu [3.9, 4.2] otrzymujemy koszt elektrowni jądrowej w Lubiatowie pomiędzy 48.09 mld PLN, a 60.48 mld PLN. To określa wartość średnią jako 54.28 mld PLN. Graficzną interpretację tabeli prezentuje następujący rysunek.Jednakże, jeżeli koszty bloku 1000 MW wzrosną "tylko" o 5% to koszt elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW będzie się znajdował w przedziale [50.54, 63.50] mld PLN, a średnia wartość wzrośnie do 57.02 mld PLN. Widać więc, w jaki sposób odbija się na kosztach nawet "niewielkie" niedoszacowanie wartości bloku 1000 MW. W tabeli prezentowanej poniżej przedstawiono niepewność oszacowania kosztów 3000 MW + koszty kapitału.


Ostatnią kolumnę tej tabeli można zdefiniować jako współczynnik niepewności oszacowania. Czy niepewność proponowanego oszacowania jest duża? Aby na to pytanie odpowiedzieć, obliczmy ten sam współczynnik dla tzw. badań środowiskowych i lokalizacyjnych w Lubiatowie i Żarnowcu.

              
PGE oszacowała wyżej wspomniany koszt badań na 120 mln PLN. Badania te będą wykonane za 167.3 mln PLN. Zatem wartość średnia kosztu badań wynosi 143.65 mln PLN. Szerokość przedziału to 47.3 mln PLN. Stąd współczynnik niepewności, zdefiniowany w tabeli, wynosi w rozpatrywanym przypadku 32.93 %. Wniosek jest jednoznaczny: niepewność obliczeń modelu EPP jest mniejsza niż niepewność wynikająca z tzw. wiedzy eksperckiej PGE.


3. Jakie są obecnie realia na rynku europejskim

        19 marca 2013 r. EDF uzyskał zgodę na budowę elektrowni jądrowej Hinkley Point C w
hrabstwie Somerset w południowo-zachodniej Anglii. Według BBC budowa elektrowni o mocy 3260 MW kosztować będzie 16.3 mld euro, czyli 5 mld euro za 1000 MW. Przyjmując hipotetycznie, że koszty działki, przygotowania terenu i inne rzeczy są niezwykle małe w porównaniu do kosztów prace inżynieryjnych, dostawy urządzeń i materiałów, budowy i rozruchu, co po Fukushimie wydaje być się założeniem sensownym, można spojrzeć na ostatni wiersz tabeli kosztów, aby oszacować koszt elektrowni jądrowej w Lubiatowie na więcej niż 70 mld PLN.


4. Podsumowanie

      W opracowaniu przedstawiono symulację kosztów elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW w Lubiatowie, w oparciu o analizę interwałową, ponieważ dane wejściowe do obliczeń charakteryzowały się niepewnością. Współczynnik niepewności oszacowania kosztów kapitałowych można poprawić, łącząc model symulacyjny z ekspercką bazą danych, opracowaną przez analityków procesów inwestycyjnych. Wprowadzony algorytm obliczeniowy umożliwia optymalizację kosztów całkowitych w oparciu o przepływ środków finansowych, ale musi być rozszerzony o moduł makroskalowych efektów inflacyjnych. Współczesne metody matematyki stosowanej dostarczają odpowiednich technik formalnych, pozwalających na budowę bardzo złożonych modeli teoretycznych różnych procesów produkcyjnych, dlatego też dziwią Nas wypowiedzi prasowe prezesa Kiliana, bądź dyrektora Cichosza, że koszty budowy elektrowni jądrowej w Polsce są w dużej mierze nieprzewidywalne

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego