Lokalizacja EJ w GM Choczewo III Ochrona Obszarów NATURA 2000 - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Lokalizacja EJ w GM Choczewo III Ochrona Obszarów NATURA 2000


Environment Protection Program


ADAM SZYMAŃSKI

Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo


Poland
adi_epp@wp.pl


Lokalizacja
Elektrowni Jądrowej
W Gminie Choczewo


Ochrona Obszarów
NATURA 2000


Dyskusja Z Prof. Andrzejem Strupczewskim
Na Przykładach

Elektrowni Jądrowych
Flamanville & Olkiluoto

Lokalizacja Elektrowni Jądrowej w Gminie Choczewo

1.  Wprowadzenie


Nazwy  Flamanville  (Francja)  i  Olkiluoto  (Finlandia)  są  wszystkim  zwolennikom

pokojowego wykorzystania energii jądrowej dobrze znane.   Właśnie tam budowane są reaktory najnowszej generacji, a pozom technicznego i technologicznego zaawansowania prac wprawia polskich specjalistów, od zastosowania energii jądrowej w energetyce, w stan euforii.

W prezentowanym opracowaniu pokazano w jaki sposób traktowane są problemy związane z ochroną obszarów  NATURA 2000, w wyżej wymienionych krajach, w kontekście budowy nowych  reaktorów.  Dodatkowe  reaktory jądrowe we Flamanville  i Olkiluoto są w  daleko zaawansowanym stadium budowy, a więc wszelkie problemy związane z ochroną środowiska, a
szczególnie obszarów NATURA 2000, wydają się być szczególnie interesujące i co więcej-
aktualne.


W tym aspekcie, porównanie z obecną sytuacją w okolicach wsi Lubiatowo (woj. pomorskie) będzie niezwykle ciekawe i pouczające i to nie tylko dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na zasłużony wypoczynek letni, ale również dla ekspertów z  Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), którzy wybrali to przepiękne miejsce jako potencjalną lokalizację „pierwszej” polskiej elektrowni  jądrowej.  Szczegółowy opis  lokalizacji  Lubiatowo  znajduje  się  w  opracowaniu http://pl.scribd.com/doc/83051019/PGE-Natura2000-1wraz z bogatą interpretacją fotograficzną. Mam nadzieję, że po przeczytaniu prezentowanej pracy sami Państwo ocenicie propozycję
PGE,  zarówno  pod  względem  prawnym  jak  również  ze  względów  czysto  technicznych. Prezentowane tutaj informacje uzyskano za pomocą specjalnego oprogramowania zwanego Natura 2000 Viewer opracowanego przez EEA (Europejska Agencja Ochrony Środowiska).

2.  Lokalizacja Olkiluoto (Finlandia)


Rys. 1a przedstawia lokalizację Olkiluoto.Rys. 1b pokazuje elektrownię jądrową Olkiluoto wraz z zaznaczonym obszarem Natura 2000.Rys.1b przedstawia (lewa strona) dwa czynne reaktory Olkiluoto 1 (Ol1) i  Olkiluoto 2 (Ol2)
oraz reaktor Olkiluoto 3 znajdujący się w końcowym stadium budowy. Rys 2. prezentuje zdjęcie
lotnicze reaktorów Ol1 i Ol2.Porównując  Rys.1b  i  Rys.  2  zauważamy,  iż  odległość  obszaru  Natura  2000 od  parkingu samochodowego używanego przez pracowników elektrowni wynosi około  1100  [m]. Wyżej wspomnianą wielkość zdefiniowano jako tzw. otulinę dla obszaru Natura 2000, zakazując tym samym bezpośredniej styczności terenów elektrowni z obszarem chronionym.

3.  Lokalizacja Flamanville (Francja)


Rys. 3a obrazuje lokalizację Flamanville.Rys.3bc przedstawiają elektrownie jądrową Flamanville wraz z zaznaczonymi obszarami Natura 2000.Rys. 4ab obrazują dwa już pracujące reaktory i budowę nowych.

Z  rys.  3b  jednoznacznie  wynika,  iż  w  przypadku  lokalizacji  Flamanville  również  została wprowadzona otulina chroniąca obszary Natura 2000. Minimalna odległość obszarów Natura
2000 od kompleksu reaktorów Flamanville wynosi około 1000 [m] i jest podobna do wielkości stosowanej w elektrowni Olkiluoto.


Reasumując można z całą pewnością powiedzieć, że w przypadkach tutaj rozpatrywanych nie zaobserwowano,  aby  tereny  przemysłowe,  związane  z  energetyką  jądrową,  graniczyły bezpośrednio z obszarami
Natura 2000.

4.  Lokalizacja Lubiatowo (Polska)


Okolica  nadmorskiego  kompleksu  wypoczynkowego  Kopalino-Lubiatowo  została
wybrana przez PGE jako potencjalna lokalizacja „pierwszej” polskiej elektrowni jądrowej o mocy  3000  MW.  Rys. 5  przedstawia  mapę  lokalizacji  Lubiatowo  archiwizowaną  przez Ministerstwo Środowiska.


Bardziej kompleksową prezentację zapewnia rys. 6.Rys. 7 prezentuje mapę lokalizacji Lubiatowo wraz z granicą działki proponowanej przez
PGE
jako  potencjalna  lokalizacja  elektrowni  jądrowej.  Granicę  działki  oznaczono  kolorem
czerwonym
. Linia ciągła oznaczona kolorem niebieskim z niebieskimi punktami oznacza strefę
otulinową dla obszarów Natura 2000, PLH220003 i PLB990002. Szerokość wyżej wymienionej
strefy (1100 [m]) określono stosując metodę dobrej praktyki, tak, aby była ona kompatybilna ze

strefami określonymi dla elektrowni jądrowych Flamanville i Olkiluoto.
Reasumując należy stwierdzić, że w przypadku lokalizacji Lubiatowo strefa przemysłowa leży
bezpośrednio na terenach
Natura 2000. Zgodnie z metodą dobrej praktyki, która - jak wykazano
- jest w całej rozciągłości stosowana we Francji i Finlandii, zastosowanie strefy otulinowej w
przypadku  potencjalnej  lokalizacji  Lubiatowo, natychmiast  wyklucza  ją  z  jakichkolwiek
rozważań.  Rys.8  wskazuje  ponadto,  iż  tereny  byłej  jednostki  wojskowej  zostały  również zakwalifikowane do obszaru
Natura 2000 PLH220003.Rys. 9ab unaoczniają piękno natury charakteryzujące potencjalną lokalizację Lubiatowo.

Porównanie  walorów  przyrodniczych  prezentowanych  na  rys. 2  bądź  rys. 4b  z  rys. 9a,b
wskazuje,  w  sposób  jednoznaczny,  na wieloaspektową atrakcyjność  potencjalnej  lokalizacji Lubiatowo.  Każdy  konstruktywnie  myślący  czytelnik  powinien  sobie  odpowiedzieć  na następując pytanie:

Jakim prawem zarząd PGE wybrał obszary Natura 2000 jako potencjalne miejsce lokalizacji elektrowni jądrowej ? Wystarczy spojrzeć na ŻARNOWIEC, symbol działania polskich „specjalistów” od zastosowań energii jądrowej w energetyce, a odpowiedź staje się klarownie oczywista.


5.    Dyskusja z prof. Andrzejem Strupczewskim

Prof.  Andrzej  Strupczewski  z  Narodowego  Centrum  Badań  Jądrowych  powiedział Polskiej Agencji Prasowej (PAP), odnośnie badań środowiskowo-lokalizacyjnych w Lubiatowie, co następuje:

Zdaniem eksperta badania skoncentrują się na lokalizacjach: Żarnowiec i Choczewo, natomiast - jak zaznaczył - ich wynik nie będzie równoznaczny z decyzją, gdzie elektrownia ma powstać. Jak zauważył, w Choczewie jest problem z powodu konfliktu z obszarem Natura 2000. "Sama lokalizacja nie znajduje się na tym obszarze, ale znajduje się on bardzo blisko i prawdopodobnie ingerencja będzie potrzebna" - ocenił.


Poprosiłem profesora o sprostowanie wypowiedzi  (zaznaczonej kolorem czerwonym), gdyż moim zdaniem jest ona w tej kwestii nieprawdziwa. Wystarczy przecież rzut oka na rys. 7. Otrzymałem odpowiedź w formie poczty elektronicznej, którą zamieszczam poniżej.

Szanowny Panie,


Dziękuję za zainteresowanie i przesłany mi link do pięknych zdjęć przyrody w rejonie Choczewa. Podobnie jak Pan, nie chciałbym aby budowa EJ doprowadziła do zniszczenia obszarów objętych listą rządową Natura 2000. Na szczęście nowoczesne elektrownie jądrowe III generacji potrzebują mało miejsca na swe budynki, znacznie mniej niż zaznaczono na mapie podanej w linku http://www.scribd.com/doc/83051019/PGE-Natura2000-1 I tak dla reaktora EPR bez chłodni kominowych według wstępnych danych potrzeba terenu 260 x 370 m a dla reaktora AP  1000  240x240 m. Po dodaniu zaplecza i terenu potrzebnego na cele samej budowy a także po uwzględnieniu że w elektrowni będą pracowały dwa bloki a nie jeden, i tak teren będzie znaczeni mniejszy od pokazanego na mapie. Gdzie dokładnie będą umiejscowione bloki elektrowni - jeśli Choczewo zostanie wybrane - dowiemy się później, a dokładne wymiary potrzebnego terenu będą znane dopiero po wybraniu technologii. Mam nadzieję że można uniknąć konfliktu z terenami Natura 2000.Jest to jednak sprawa którą będzie musiał zajmować się inwestor i uzgadniać swe postulaty z władzami ochrony środowiska - a także z innymi organizacjami i z samymi mieszkańcami.- Reasumując - w wywiadzie poinformowałem o możliwych problemach związanych z bliskością terenów Natura 2000, natomiast na tym etapie - bardzo wstępnym, przed jakimikolwiek badaniami terenowymi i przed wyborem reaktora - nie mogę powiedzieć w jakim stopniu te konflikty okażą się realne, a w jakim stopniu można będzie ich uniknąć. Osobiście sądzę, że przy wyborze nowoczesnego reaktora jak EPR lub AP1000 nie będzie problemu sprzeczności z Naturą 2000.

Serdecznie pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie dalsze informacje o rozważanym terenie i o opiniach mieszkańców.
Andrzej- Strupczewski


Po przeczytaniu wyżej zamieszczonej odpowiedzi ze smutkiem stwierdziłem, iż profesor, prawdopodobnie ze względu na tzw. nawał pracy, po prostu nie zauważył, że obszar Natura 2000  PLH220003  znajduje  się  na  działce  wskazującej  potencjalną  lokalizację  „pierwszej” polskiej elektrowni jądrowej, a wyżej wspomniana działka graniczy z obszarem  
Natura 2000 PLB990002. Nie są to problemy „możliwe”, ale wręcz realne. Konflikt już istnieje, ponieważ decyzja wskazująca na lokalizację została wydana z naruszeniem prawa.


Profesor również nie zauważył, że miejscowość Choczewo jest oddalona od brzegu morskiego  o  około  10  [km]  i nawet  eksperci  z PGE nie  są  na  tyle  naiwni,  aby  w  tej miejscowości cokolwiek zbudować.
Nie podzielam również opinii profesora, że inwestor uzgodni cokolwiek z władzami ochrony środowiska. Dołączone do niniejszego opracowania oficjalne stanowiska Regionalne Dyrektora  Ochrony  Środowiska (RDOŚ)  w  Gdańsku  i  Generalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska  (GDOŚ) w Warszawie, w sprawach związanych z ochroną środowiska podczas badań  środowiskowo-lokalizacyjnych  w  Lubiatowie,  rozwiewają  wszelki  nadzieje.  RDOŚ  i GDOŚ prowadząc swoistego rodzaju żonglerkę prawną zrezygnowali z udzielenia mieszkańcom Gminy Choczewo merytorycznie spójnej odpowiedzi.

Również spotkania mieszkańców Gminy Choczewo z przedstawicielami inwestora nie

przynoszą żadnych rezultatów. Przykładowo, ostatnie spotkanie z przedstawicielem inwestora Panem  Marcinem  Orzeszyną (kierownik  projektu  PGE  EJ.  Sp.  z  o.o.)  dotyczące  badań środowiskowo-lokalizacyjnych polegało na tym, iż wyżej wspomniany przedstawiciel spisał na kartce  wszystkie  pytania  mieszkańców,  stwierdzając  na  końcu,  że  odpowiedzi  należy  się spodziewać w przyszłości.

Idąc dalej należy zapytać Pana Profesora: Czy widział gdziekolwiek dokument pt.

„Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko badań środowiskowolokalizacyjnych w Lubiatowie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
Natura 2000” ?

W  tej  kwestii,  w  sposób  jednoznaczny,  wypowiedział  się  Zastępcą  Generalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska dr Piotr Otawski dla czytelników Forbesa w następujący sposób:

„Planowane  przedsięwzięcia,  które  mogą  znacząco  oddziaływać  na  obszar  Natura  2000,  a  nie  są bezpośrednio  związane  z  jego  ochroną  lub  z  niej  nie  wynikają,  wymagają  przeprowadzenia  oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazują, czy przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane.”


W związku z powyższym, mam ogromną prośbę do Pana Profesora, a mianowicie, żeby końcowe wnioski z wyżej wspomnianej oceny, jeżeli ją kiedykolwiek zobaczy, natychmiast przekazał PAP, aby wreszcie można było konstruktywnie dyskutować o podstawach prawnych decyzji lokalizacyjnej Wojewody Pomorskiego.


Jeżeli Pan Profesor uważa, że w świetle przedstawionych faktów lansowanie energetyki

jądrowej w naszym kraju ma jakiś głębszy sens, którego nota bene część społeczeństwa nie widzi,  to  można  Profesorowi  jedynie  pogratulować  wręcz  niebywałego  optymizmu  i wizjonerskiego  spojrzenia  w  przyszłość,  gdyż  dla  mnie  pewne  odniesienia  do  przypadku Fukushimy są w omawianym kontekście ewidentne.

Jeżeli moja argumentacja nie przekonała Pana Profesora to proponuję następujące tłumaczenia:

http://pl.scribd.com/doc/94948543/Co-Robi-Lobby-Atomowe
http://www.scribd.com/doc/95019014/Co-sie-stalo-w-Fukushimie

Lektura wyżej wspomnianych publikacji z pewnością dostarczy brakujących informacji. Jeżeli preferuje Pan wersje oryginalne, to również służę.

6.    Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:


•   Obszar
Natura 2000 PLH220003 znajduje się w obrębie działki określonej przez PGE jako potencjalne miejsce lokalizacji elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW.

•  Francja i Finlandia nie budują obiektów energetyki jądrowej na terenach  Natura 2000.

• Francja i Finlandia stosują strefę otulinową dla obiektów energetyki jądrowej w stosunku
do Natura 2000.

• Konieczne  jest  wykonanie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  badań
środowiskowo-lokalizacyjnych w Lubiatowie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

• Wyniki wyżej wymienionej oceny, zgodnie z prawem krajowym i unijnym, zadecydują o
możliwości wykonania badań środowiskowo-lokalizacyjnych.

•  Jeżeli  eksperci  z  Narodowego  Centrum  Badań  Jądrowych  czują  silny  obowiązek
wypowiedzi  publicznej  na  temat  wykorzystania  energii  jądrowej  w  energetyce,  to powinni  poruszać  problemy czysto  techniczne,  a  zagadnienia  ochrony środowiska i prawnych uzasadnień w tym względzie niech pozostawią specjalistom z innych dziedzin.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego