Lokalizacja EJ w GM Choczewo cz. II, opis spotkania mieszkańców gminy z PGE - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Lokalizacja EJ w GM Choczewo cz. II, opis spotkania mieszkańców gminy z PGE

Environment Protection Program

ADAM SZYMAŃSKI

Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo


Poland

adi_epp@wp.pl
adi_epp@yahoo.plLokalizacja
Elektrowni Jądrowej
W Gminie ChoczewoKrótki Opis Spotkania
Mieszkańców Gminy
Z Przedstawicielami
Inwestora,
Czyli
Polskiej Grupy Energetycznej

1.  Wprowadzenie

        We  wtorek  06.12.2011r.  odwiedziła  Zespół  Szkół  w  Choczewie  grupa  Ekspertów Polskiej Grupy Energetycznej, aby przybliżyć mieszkańcom Gminy Choczewo koncepcję lokalizacji „pierwszej” polskiej Elektrowni Jądrowej. Już kilka dni wcześniej otrzymaliśmy dwie gazetki informacyjne, pt.  „Nowiny świadomie o atomie” i „Potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej w Polsce”. Niestety po przeczytaniu wyżej wspomnianych publikacji, ze smutkiem  stwierdzam,  że  ich  potencjał  informacyjny,  jest,  formalnie  rzecz  ujmując, asymptotycznie  żaden.  Pewnie  dlatego  wszystkie  artykuły  tam  zamieszczone,  pomijając przedruki z prasy lokalnej, są anonimowe. Czyżby Polska Grupa Energetyczna  wstydziła się swojej  egzystencji?  W „Nowinach  świadomie  o  atomie”  prof.  Ludwik  Dobrzyński  z Narodowego  Centrum Badań Jądrowych  twierdzi, że może mieszkać na dachu  elektrowni atomowej!  Dla  mieszkańców  Gminy  Choczewo  to  nie  jest  nowość,  wszak  znamy  innych specjalistów, którzy wykorzystywali w tym celu słup i beczkę. Ale teraz poważnie. Panowie Eksperci z Polskiej Grupy Energetycznej, budowa elektrowni jądrowej czy to w Gąskach, czy w Choczewie, bądź w Żarnowcu to nie jest zabawa w piaskownicy, albo układanie klocków LEGO! Jeżeli ktoś przyjeżdża do Nas, aby omówić i przybliżyć lokalizację inwestycji, to mamy wielką prośbę, aby nas traktować poważnie, a siebie nie ośmieszać.

2.  Co to jest
Polska Grupa Energetyczna ?

W materiałach dla prasy zamieszczonych na serwerze PGE czytamy:


„PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem produkcji energii elektrycznej i zainstalowanych mocy wytwórczych. Spółki z Grupy PGE posiadają własne kopalnie węgla brunatnego, zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej  i  ciepła  zarówno  w  źródłach  konwencjonalnych,  jak  i  w  źródłach odnawialnych, prowadzą działalność w zakresie obrotu hurtowego energią elektryczną i produktami powiązanymi, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Grupa PGE wytwarza rocznie około 53 TWh netto energii elektrycznej. Moc zainstalowana to 12,2  GW.  Odpowiada  ona  35%  wszystkich  mocy  wytwórczych  zainstalowanych  w Polsce.  Sprzedaż energii prowadzona jest do ponad  5 mln  klientów,  w tym:  firm, instytucji  i  gospodarstw  domowych.  Prąd  dostarczany  jest  do  odbiorców  za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych o łącznej długości około 270 tys. km. Ponadto, część energii elektrycznej Grupa PGE sprzedaje na rynku hurtowym”.

(Uwaga: wykorzystano technikę  kopiuj i wklej).

Struktura akcjonariatu wygląda następująco:3.   Lokalizacja elektrowni jądrowej w Lubiatowie - gm.Choczewo

      Mając w pamięci wykres akcjonariatu przedstawiam poniżej zdjęci mapki poglądowej przekazanej mieszkańcom Gminy Choczewo przez Ekspertów Polskiej Grupy Energetycznej.
Zaręczam, iż jakość oryginału nie odbiega w sposób zasadniczy od wyżej przedstawionego zdjęcia.  Wartość  informacyjna  tego  produktu  jest  wręcz  sensacyjna.  Prawdopodobnie  do generacji tej mapki użyto najnowszej wersji GIS'u. Zgodnie z opisem
zaprezentowanym podczas spotkania,  gdzieś  na  obszarze,  zaznaczonym  kolorem  różowym,  można  się  spodziewać potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej.

Aby ułatwić mieszkańcom Gminy Choczewo, korzystanie z informacji dostarczonych przez
Ekspertów Polskiej Grupy Energetycznej proponuję pewną modyfikację, którą przedstawiam poniżej, mając cichą nadzieję, że nie naruszam w ten sposób praw autorskich Polskiej Grupy Energetycznej do  wyżej  prezentowanego  produktu.  Rys. 1  pokazuje  działkę,  wraz  z prawdopodobną  lokalizacją  elektrowni  jądrowej (EJ) (koło  zaznaczone  białym  kolorem  o powierzchni około 60 hektarów).


Rys 1:    Prawdopodobna lokalizacja elektrowni jądrowej w Lubiatowie (koło oznaczone kolorem czerwonym   - strefa zamknięta)

4.  Podstawowe informacje

                Zgodnie  z  wytycznymi Międzynarodowej Agencji  Energii  Atomowej (MAEA)organizuje się trzy strefy wokół elektrowni jądrowej: strefę zamkniętą o promieniu od 500 - 800 [m] od EJ, strefę ochronną o promieniu  5  [km] od EJ i strefę objętą planem awaryjnym opromieniu  od 16 -  20 [km]  od  EJ..  Niestety, Eksperci Polskiej  Grupy  Energetycznej powiadomili mieszkańców gminy tylko o istnieniu tzw. strefy zamkniętej, natomiast o strefach drugiej i trzeciej nie raczyli wspomnieć. W ten sposób Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej definiują pojęcie „świadomie o atomie”. Na Rys. 1 strefa zamknięta ma promień 800 [m] i jest zaznaczona kolorem czerwonym. Rys. 2 prezentuje widok jaki będą mieli mieszkańcy Lubiatowa ze swoich okien.


Rys.2: Niektóre środki ochrony fizycznej w Elektrowni Jądrowej Temelin w
Czechach - ogrodzenie z drutem kolczastym, kamery i oczywiście gruba
żelbetonowa obudowa bezpieczeństwa budynku reaktora
(fot. Vadim Mouchkin/IAEA, www.iaea.org).


Wiem, że jestem tendencyjny, ale używam tych samych technik co Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej. Może po przeczytaniu tego tekstu Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej zrozumieją, że nie jest to zachęcająca polityka informacyjna. A teraz kilka faktów opartych na literaturze fachowej (patrz: Kubowski 2009).

Strefa zamknięta

„Stałe zamieszkanie w obrębie tej strefy jest zabronione. Ogranicza się w ten sposób rozprzestrzenianie się z elektrowni potencjalnych uwolnień promieniotwórczych substancji na pobliskie osiedla mieszkaniowe. Ponadto, strefę zamkniętą projektuje się z myślą, by w przypadku ogłoszenia stanu awaryjnego, ludność zamieszkałą w pobliżu jej granic można było szybko ewakuować. Przy opracowywaniu planu awaryjnego analizuje się skutki radiologiczne tzw. awarii projektowej:jest to postulowany przez dozór jądrowy wypadek założony w projekcie EJ, będący podstawą jej konstrukcji i budowy: np. rozerwanie głównego rurociągu w obwodzie chłodzenia reaktora”.

Strefa ochronna

„Jest położona za strefą zamkniętą i obejmuje obszar, na którym wprowadza się środki bezpieczeństwa. Dotyczy kontroli nad rozkładem i gęstością zaludnienia, użytkowania ziemi i zasobów wodnych, sieci komunikacyjnej, planowania ewakuacyjnego. Jej granica zewnętrzna jest położona około 5 km od EJ. Użytkowanie na tym terenie ziemi jest ograniczone, a gęsta zabudowa mieszkalna i szpitale z liczną obsługą są niedozwolone. Liczba stałych mieszkańców zazwyczaj nie przekracza 200 osób; jest regulowana przyrostem naturalnym”.


Strefa  objęta planem awaryjnym

„Jest to obszar, dla którego opracowuje się szczegółowy plan działania w sytuacjach awaryjnych. Jego granice zewnętrzne są położone w promieniu 16 - 20 km od elektrowni. Przewidywane przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa obejmują sposoby powiadamiania mieszkańców o powstałym zagrożeniu, przygotowania personelu pogotowia ratunkowego, ocenę skali zagrożeniai możliwości jej ograniczenia, a także ochronę przed skażeniami i dozymetryczną kontrolę. Warto zaznaczyć, iż wiele administracji stanowych w USA postanowiło zgromadzić w tych strefach odpowiednie ilości jodku potasu w postaci tabletek. Przyjmowanie tego środka w okresie zagrożenia promieniotwórczym izotopem jodu - 131 przyczynia się do zmniejszenia dawki promieniowania jonizującego od tego radioizotopu, pochłoniętej przez tarczycę”.


Rys. 3 przedstawia mapkę strefy ochronnej dla potencjalnej lokalizacji EJ w Lubiatowie.Z  Rys.  3  wynika,  że  w  strefie  ochronnej  znajdą  się  wioski: Lubiatowo  i  Kopalino orazprawdopodobnie Osieki  Lęborskie  i  Kierzkowo.  Rys. 4  przedstawia  strefę  objętą  planem awaryjnym.Z Rys. 4 wynika, iż cała Gmina Choczewo znajduje się w strefie 3 i musi być objęta planem awaryjnym.

5.  Proponowana tzw. „Mapa drogowa” dla Gminy Choczewo


           Z mapki  zamieszczonej  na  Rys.  4  jasno  wynika,  iż  potencjalna  lokalizacja  EJ  w Lubiatowie  jest  problemem  dla  wszystkich  mieszkańców  gminy,  a  nie  tylko  dla  osób mieszkających lub mających swoje działki w strefach pierwszej i drugiej. Z dnia na dzień Gmina Choczewo może się stać najbardziej uprzemysłowioną gminą w Polsce (elektrownia jądrowa, farmy elektrowni wiatrowych itp.).

Co zyskujemy, a co tracimy ?

             Zyskujemy gołosłowne zapewnienia: o olbrzymiej ilości miejsc pracy, o rosnącej w sposób  niekontrolowany  wartości  naszych  działek  i  domów  i  o  uregulowanych  prawnie wpływach do budżetu gminy o bliżej nieokreślonej wysokości.
    
Tracimy przez lata wypracowaną i w miarę stabilną egzystencję opartą na wykorzystaniu lokalnych warunków klimatyczno-krajobrazowych.
            
Tracimy wspaniałe warunki, które zapewnia nam klimat Morza Bałtyckiego.
           
Tracimy  nasz  jedyny  kapitał jakim  jest  stabilny  ekosystem charakteryzujący  się endemiczną roślinnością i bogatą fauną. Tego zazdrości nam wielu Polaków z Centralnej Polski (szczególnie z Warszawy)  i obcokrajowców z Północnej Europy.

Co nam proponuje  
Polska Grupa Energetyczna ?

Jedną rzeczą jaką Nam dotychczas zaproponowano, to duma z tego, że możemy się przyczynić do  dywersyfikacji  źródeł  produkcji  energii  w  Polsce.  Tle  tylko,  że  dumą  nie  nakarmimy najbliższych, a sobie nie zapewnimy normalnej egzystencji w podeszłym wieku.

Co należy zrobić ?
             Mamy do dyspozycji dwa dokumenty: a) Strategię rozwoju Gminy Choczewo i   b) Plan Przestrzennego Zagospodarowania. Plany Polskiej Grupy Energetycznej w żaden sposób nie są spójne z opracowaną i zatwierdzoną przez Władze Gminy strategią rozwoju. Aby to zrobić należy zmienić w pierwszej kolejności dokument zwany Strategią rozwoju Gminy, a następnie przystąpić do odpowiednich modyfikacji  Planu przestrzennego zagospodarowania. Gdy tego nie uczynimy,  każdy  właściciel  działki  lub  nieruchomości  zarzuci  Władzom  Samorządowym złamanie obowiązującego prawa. Wielu mieszkańców Centralnej Polski w oparciu o wyżej wspomniane dokumenty zakupiło działki i poniosło wysokie koszty, wpłacając na rzecz gminny, niebagatelne  sumy,  celem  przekształcenia (odrolnienia)  i  modyfikacji  przestrzennego  planu zagospodarowania.

Taka sama procedura dotyczy również inwestycji proponowanej przez Polską Grupę Energetyczną.


Każda inwestycja musi być oparta o prawne i techniczne uwarunkowania. Zatem tzw. badania lokalizacyjne postulowane przez
Polską Grupę Energetyczną muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie Władz Gminy, obwarowane klauzulą kar umownych za zniszczenie środowiska  (np. wycinka drzew, niszczenie endemicznej roślinności, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, uszkodzenie prywatnych pojazdów samochodowych przez spłoszone, trwającymi pracami  badawczo-pomiarowymi,  zwierzęta,  zwrot  kosztu  pobytu  turystów,  którzy  musieli przerwać wypoczynek z powodu prowadzonych robót itp.). Wszelkie tego typu dokumenty muszą być oparte o solidne procedury prawne, opracowane we współpracy z profesjonalnymi kancelariami prawnymi.  Takie działanie w dłużej perspektywie czasowej jest bardzo opłacalne dla mieszkańców gminy.

                 W tym aspekcie należy powołać zespół specjalistów, o odpowiednim przygotowaniu formalnym, który swoimi działaniami wesprze Władze Gminy, przygotowując odpowiednią strategię i propozycje dokumentów do dyskusji. Problem jest tak złożony, iż Władze Gminy same sobie z natłokiem działań nie poradzą. W rozmowach z Ekspertami Polskiej Grupy Energetycznej  powinni  reprezentować  gminę  specjaliści  o  odpowiednim  przygotowaniem formalnym. Niestety, czas na naukę ze strony Władz Samorządowych już się skończył. Władze  Gminy  Choczewo  powinny  doskonale  zdawać  sobie  sprawę,  że  stabilny ekosystem  będący  Naszym  Kapitałem  jest  dla  wszystkich  Polaków  rzeczą  niesłychanie wartościową i  Polska Grupa Energetyczna,  na prawach gospodarki rynkowej, musi wykupić prawa zezwalające na, w miarę sensowną, jego degradację.  Pojęcie degradacji, w pełnym tego słowa znaczeniu, ilustruje Rys. 5.
6.   Podsumowanie i wnioski

             W raporcie zarysowano, w bardzo ogólny sposób, problematykę związaną z największą inwestycją w dotychczasowej historii naszego kraju.


               Smutkiem napawa fakt, iż  Eksperci  Polskiej Grupy Energetycznej na wiele pytań mieszkańców  Gminny  Choczewo  nie  umieli  lub  nie  chcieli  odpowiedzieć,  zasłaniając  się brakiem wiążących informacji, a niektóre odpowiedzi miały charakter czysto spekulatywny.

                Smutkiem napawa fakt, iż nie są to tylko moje osobiste odczucia, ale również opinia wielu  mieszkańców  gminy  i  mieszkańców  Trójmiasta,  uczestniczących  we  wtorkowym spotkaniu. Dała temu  również wyraz Pani Joanna Kielas  w swojej  publikacji na łamach Dziennika Bałtyckiego pt. „Atom cały czas dzieli Choczewo”.

                
W tym aspekcie chciałbym, jako jeden z akcjonariuszy, zapytać Pana Tomasza Zadrogę,
Prezesa Zarządu
Polskiej Grupy Energetycznej:
Czy nie sadzi Pan, mając w pamięci Rys. 5, że w pracach nad projektem Polskiej EJ powinni
uczestniczyć jedynie profesjonaliści, a ekipie, która odwiedziła Choczewo należy podziękować ?

7.  Literatura

Kubowski J.: Nowoczesne elektrownie jądrowe (fizyka, budowa,technologia, ekologia,
koszty), WNT, Warszawa 2009 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego