List otwarty - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

List otwarty

AKTUALNOŚCI > Rok 2012 > Czerwiec 2012

LIST OTWARTY

Szanowna Redakcja, Panie Posłanki, Panowie   Posłowie, Partie   Polityczne, Samorządy, Rząd Polski oraz wszystkie osoby, którym     na     sercu     leży     innowacyjność     i     postęp.
Pragnę zaprosić Państwa do interaktywnego  dialogu.  Wciąż  słyszymy  o potrzebie  rozwoju  energetyki  atomowej, jako  mostu  do  przyszłości,  zapominając jednak    o    zwalczaniu    przyczyn    tak wysokiego zapotrzebowania energetycznego.   W   ten   sposób   wciąż wspieramy lobby energetyczne oraz leżącą w   jego   interesie   olbrzymią   konsumpcję energii.  Można  jednak  wybrać  inną  drogę, opierającą się na dzieleniu się wiedzą oraz nieustannym kształceniu się. Jest to droga przynosząca realne korzyści i zapewniająca prawdziwie zrównoważony rozwój.
Czy zechcą Państwo mi w tym pomóc?
Prośba do mediów, posłów - partii politycznych oraz rządzących.
Proszę o wsparcie w rozpowszechnianiu wiedzy, która umożliwi dalszy postęp dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Największym źródłem energii na Ziemi jest „efektywność energetyczna we wszystkich obszarach życia”. To źródło jest większe niż wszystkie znane i nieznane kopalne źródła energii na naszej planecie (węgiel-ropa -gaz).
Nie potrzebna jest nam zatem energia atomowa. Nie tędy droga.

1. BUDYNKI


Największe  zużycie  energii  i  największy  potencjał  redukcyjny  tkwią  w budynkach, w których spędzamy często aż 90% naszego życia.
Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków jest nie tylko możliwe,  ale  przede  wszystkim  niezbędne.  Działania  te  na  dodatek podnoszą  komfort  przebywania  w  budynkach:  (mieszkalne  -  biurowe  - szkoły - hale sportowe ) oraz poprawiają warunki zdrowotne mieszkańców.
Budynki odpowiadają za  40% łącznego zużycia energii pierwotnej w Unii, podczas  gdy  wartość  tę  możemy  ograniczyć  do  zaledwie 4%.  Dzisiaj mamy powszechnie dostępne materiały, technologie a przede wszystkim wiedzę,  które  pozwalają  nam  zaoszczędzić  w  budynkach (nie  tylko mieszkalnych) aż 90% z tych 40% energii. Wystarczy tylko tego chcieć!
Tak duże obniżenie   konsumpcji energii   w   budownictwie przekłada się na 36% oszczędność całej energii zużywanej obecnie w Unii Europejskiej i tak samo w Polsce!
Dopiero, gdy osiągnięte zostaną oszczędności na takim poziomie, możliwe będzie  całkowite  pokrycie  zapotrzebowania  energetycznego  budynków  z odnawialnych źródeł energii.
Rozwiązaniem     jest     budowa     domów    pasywnych    oraz    domów zeroenergetycznych.  Dostrzega  to  cała  Unia  Europejska,  a  Parlament Europejski podejmuje odpowiednie decyzje.

I tak:

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia  31 stycznia  2008 r. w sprawie  planu  działania  na  rzecz  racjonalizacji  zużycia  energii: sposoby    wykorzystania    potencjału (Dz.    Urzędowy    Unii
Europejskiej C 68 E, z dnia 21.3.2009, s. 18, PL) w punkcie 29: „wzywa  Komisję  do  przedstawienia  wiążącego  wymogu,  aby wszystkie nowe budynki wymagające ogrzewania lub chłodzenia
powstawały zgodnie ze standardami „budynków pasywnych” lub odpowiednimi standardami budynków niemieszkalnych od 2011 r. oraz   wymogu   stosowania   pasywnych   rozwiązań   w   zakresie ogrzewania i chłodzenia od 2008 r.”
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r.  w  sprawie  charakterystyki  energetycznej  budynków (wersja przekształcona),  (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej I.  153, z dnia
18.6.2010,  s. 13,   PL),  w  artykule 9,  punkt 1,   stwierdza: „Państwa   członkowskie   zapewniają,   aby:   po   dniu 31 grudnia  2018  r.  nowe  budynki  zajmowane  przez  władze publiczne  oraz  będące  ich  własnością  były  budynkami  o niemal  zerowym  zużyciu  energii”  oraz,  że  „do  dnia  31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”
Zastosowanie technologii domów     pasywnych     oraz     domów zeroenergetycznych możliwe jest również w przypadku termomodernizacji oraz rewitalizacji starych, istniejących obiektów.
Budynki   mają   długoterminowy   wpływ   na   zużycie   energii   i   dlatego istniejące budynki poddawane ważniejszym renowacjom, powinny - po ich przeprowadzeniu  - spełniać najostrzejsze wymogi dotyczące efektywności energetycznej.
Warto  w  tym  miejscu  zauważyć,  że  modernizując  stare  budownictwo, można  dodatkowo  szybko  i  istotnie  zmniejszyć  bezrobocie  i  pobudzić rozwój gospodarczy Polski.
O  skali  problemu  modernizacji  starego  budownictwa,  jej  pozytywnych skutkach  energetycznych  a  przede  wszystkim  podnoszeniu  komfortu zamieszkania, przebywania świadczą przykłady np. z Niemiec i Austrii.
Zachęcam   do   zapoznania   się   z   następującymi adresami   internetowymi
www.passiv.de ;
             www.pibp.pl ;                www.energieinstitut.at;                www.igpassivhaus.at  

2. TRANSPORT


Drugim co do w wielkości źródłem drzemiącej energii jest transport, który w  Unii  Europejskiej  zużywa  około 30%  energii  pierwotnej.  W  tym przypadku można zredukować zapotrzebowanie energetyczne o połowę. Średnio można zatem zaoszczędzić  50% z  30% łącznego zużycia energii pierwotnej w Unii, czyli kolejne 15%.
Wynik  taki  można  osiągnąć  poprzez  unikanie  niepotrzebnych  podróży biznesowych, szkoleniowych oraz wielu innych zbędnych wyjazdów, które można  zastąpić  w  efektywny  i  innowacyjny  sposób  -  kontaktami  przez Internet, bez potrzeby wychodzenia z domu, czy z biura.

Takie  właśnie  spotkania  biznesowe  są  dzisiaj  standardem  na  świecie, wykorzystywanym przez największe wiodące na rynku firmy, które idąc z postępem, kierując się innowacyjnością, redukują także koszty własne. W  ten  sam  sposób  mogą  spotykać  się  całe  rodziny,  rodzice  z  dziećmi, wnukowie z dziadkami.
Dzięki  takiemu  rozwiązaniu  można  też  urzeczywistnić  ideę  kształcenia ustawicznego przez całe życie (studia e-learning).
Wszystko zależy jedynie od nas.
Zachęcam   do   zapoznania   się   rozwiązaniami   zaprezentowanymi   na stronach    internetowych    

www.vivicom.de                                    www.webex.de                                      www.vivicom.pl

3. PODSUMOWANIE


Dzięki wymienionym rozwiązaniom można zaoszczędzić w bardzo krótkim  czasie  łącznie  (36+15)=  51%  całej  energii  pierwotnej zużywanej obecnie w Unii Europejskiej i tym samym w Polsce.
Jesteśmy to winni naszej matce Ziemi oraz przyszłym pokoleniom.
Zawsze  należy  kierować  się  zasadą: „przyszłość -  to  postęp  poprzez innowację   oraz   produkcja   przy   mniejszym   zużyciu   energii”.   Jedyną przeszkodą   na   drodze   tego   rozwoju   jest   silne   lobby   energetyczne dysponujące  pokaźnymi  funduszami  przeznaczanymi  na  zabezpieczanie swych własnych doraźnych interesów.
Ironią jest to, że my wszyscy finansujemy to lobby i te grupy nacisku.
Poszukuję  osób  chętnych  do  współpracy,  które  nie  będą  się  bały  tej prawdy (wiedzy) oraz, które zechcą wraz ze mną działać na polu rozwoju innowacyjności i postępu w Polsce i Europie. Do dalszego pogłębienia tej dyskusji  potrzebni  są  godni  zaufania  fachowcy.  To  co  dzisiaj  wiemy  o przyszłości to zaledwie wizja, a tego co nas naprawdę czeka nie potrafimy obecnie  i  nawet  nie  śmiemy  sobie  wyobrazić.  Potrzeba  czasu,  aby rozpowszechnić niezbędną wiedzę, która przyniesie konkretne, pozytywne rezultaty.
W tym duchu życzę nam wszystkim dużo pomyślności oraz optymizmu w tej działalności.
Jestem przekonany, że czeka nas wielki sukces. Tylko od nas zależy, jak szybko on nadejdzie.


  • Beratungs- Büro   und Wissenstransfer Dipl. Ing. Günter Schlagowski

Schwachhauser Ring 103, D 28213 Bremen,
www.schlagowski.de
Tel.: 0049-421-21-12-10
Fax: 0049-421-21-12-10
E-Mail:   g.schlagowski@t-online.de

  • PIBP Polski Instytut Budownictwa Pasywnego

Dipl. Ing.   Günter Schlagowski
Sp z o.o., ul. Homera 55, PL 80-299 Gdańsk
www.pibp.pl
Tel.: 0048-58-524-12-00
Fax: 0048-58-522-98-50
E-Mail:   pibp@pibp.pl

Link do Listu otwartego Guntera Szlagowskiego
(http://www.pibp.pl/index_pliki/podstrony/Softw_PL_pliki/List_otwarty_2010.pdf)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego