Badania lekarskie - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania lekarskie

RODZAJE ENERGII > Energia Jądrowa > Praca w elektrowni jądrowej

Będzie praca !  Dla kogo TAK?  Dla kogo NIE?

Zanim poprzesz budowę elektrowni jądrowej sprawdź, czy Ty, Twoje dzieci, Twoje wnuki - przejdziecie gęste sito badań lekarskich.

Ustawa z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.) nakłada na osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne
znaczenie  dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej   obowiązek posiadania zaświadczenia o niewykazywaniu zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (tekst  jedn.:  Dz.  U. z  2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Wprowadzenie powyższego wymogu wynika z bardzo dużej odpowiedzialności, jaka spoczywa na pracownikach wykonujących wspomniane czynności w elektrowni jądrowej. W sytuacjach awaryjnych powinni się oni wykazywać odpornością na stres i zdolnością do podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji. Z tego też względu przepisy precyzyjnie określiły stany chorobowe oraz zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, które stanowią bezwzględne przeciwskazanie do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Dnia 14 października 2011 r.
weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych  osób wykonujących czynności  mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1310) - dalej r.b.p.p.
Badanie psychiatryczne osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień do wykonywania czynności niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, zgodnie z § 2 r.b.p.p. obejmuje zebranie wywiadu w zakresie przebytych chorób, urazów, wypadków, uzależnień, analizę toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci, świadomości, krytycyzmu, orientacji czasowej i przestrzennej i jest przeprowadzane w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń psychicznych.

Badanie psychologiczne obejmuje natomiast określenie poziomu rozwoju umysłowego, dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz opis cech osobowości i przeprowadzane jest w celu potwierdzenia lub wykluczenia istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Wykaz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa  jądrowego i ochrony radiologicznej określa załącznik do r.b.p.p.
Do zaburzeń tych zalicza się:
1) organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi,
2) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych,
3) zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
4) przewlekła reakcja na stres pourazowy, w tym zaburzenia adaptacyjne,
5) przewlekle zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych  niespowodowanych zaburzeniami organicznymi ani chorobą somatyczną,
6) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych,
7) zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego),
8) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
9) zaburzenia rozwojowe polegające na obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania  intelektualnego  z  towarzyszącym  deficytem zachowań adaptacyjnych,  w  szczególności niezależności i odpowiedzialności oraz umiejętności.
Źródło: http://www.bhp.abc.com.pl - Pracownicy elektrowni jądrowych przejdą badania psychiatryczne i psychologiczne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego